Nová zelená úsporám

 • umožňuje příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně sníží emise skleníkových plynůenergeticky-stitek

 • zvyšuje kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů

 • zlepšuje vzhled měst a obcí v ČR

Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy, nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.

Podpora je převážně zaměřena na realizaci komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov, tedy: realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů, instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění

Sledované parametry

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]

 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory

 • dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav

Výše dotace na objekty k bydlení

 • Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 – požadované parametry

  Sledovaný parametr

  Označení [Jednotky]

  A.0

  A.1

  A.2

  A.3

  Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci

  nebo

  Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

  EA
  [kWh.m-2. rok-1]

  bez požadavku

  ≤ 90

  ≤ 55

  ≤ 35

  nebo

  Uem
  [W.m-2.K-1]

  ≤ 0,95 Uem,R

  ≤ 0,85 Uem,R

  ≤ 0,75 Uem,R

  Měně stavební prvky obálky budovy

  U
  [W.m-2.K-1]

  U ≤ 0,9*Urec

  dle požadavku ČSN 73 0540-2

  a vyhl. č. 78/2013 Sb.

  Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření

  [%]

  ≥ 20 %

  ≥ 40 %

  ≥ 50 %

  ≥ 60 %

  Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41)

  [-]

  Ne

  Ne

  Ne

  Ano

  Maximální výše dotace:

  Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

  Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

  Typ konstrukce

  A.0 a A.1

  (Kč/m2)

  A.2

  (Kč/m2)

  A.3

  (Kč/m2)

  Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem

  500

  600

  800

  Střechy

  500

  600

  800

  Výplně otvorů

  2 100

  2 750

  3 800

  Podlahy na terénu

  700

  900

  1 200

  Stropy a ostatní konstrukce

  330

  400

  550

Výzva k podávání žádosti nyní probíhá kontinuálně od podzimu 2015 pro RD až do roku 2021.

Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí probíhá výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).